Veřejná zakázka: Pořízení komunálního nosiče

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1008
Systémové číslo: P19V00000101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.07.2019
Nabídku podat do: 16.08.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení komunálního nosiče
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu nového komunálního nosiče dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.
Dodavatel musí být výrobce nebo autorizovaný zástupce pro prodej a servis vozidla.
Vozidlo musí splňovat veškeré podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v ČR včetně povinné výbavy.
Pokud se v zadávací dokumentaci nebo technické specifikaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a účastník je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V nabídce pak musí na tuto skutečnost účastník upozornit, popsat tu část, kde toto jiné řešení použil a prokázat vymezením technických parametrů řešení, které použil, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší.
Dodávka musí ve všech ohledech splňovat požadavky schválené technické specifikace. Dodávka bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN, ČSN EN a dle závazných a doporučených předpisů a metodik. Všechny popisy umístěné na vozidle musí být uvedeny v českém jazyce.
Veškeré prvky a součásti dodávky (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Dodávka musí plně vyhovovat technickým podmínkám obsaženým v zadávací dokumentaci a musí být v souladu s plány, s množstevními údaji, mírami a pokyny.
Veškeré použité materiály a výrobky musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu.
Součástí plnění dodavatele je doprava předmětu plnění na náklady dodavatele do místa plnění zadavatele, předvedení jeho funkčnosti a zaškolení obsluhy, dodávka návodů k obsluze v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v tištěné verzi a 1 vyhotovení v datové podobě na CD/DVD nebo flash disku. Tato plnění jsou součástí nabídkové ceny a dodavatel není oprávněn požadovat za ně úhradu dalších nákladů.
Součástí plnění dodavatele je také servis v rámci a po dobu záruky za jakost dodaného vozidla, která je stanovena v minimální délce 36 měsíců ode dne předání kompletní dodávky, dle podmínek sjednaných v kupní smlouvě (příloha č. 6 této výzvy). Dodavatel může poskytnout záruku delší. Záruční servis musí být zajištěn na území České republiky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Technické služby Trutnov s.r.o.
 • IČO: 25968084
 • Poštovní adresa:
  Šikmá 371
  541 03 Trutnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 351659

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trutnov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky