Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce kina Vesmír
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je realizace rekonstrukce stávajícího kina Vesmír, které svou zastavěnou plochou vyplňuje celý st. p. p. č. 1053 v Katastrálním území Trutnov.
Výstavba objektu kina započala již v roce 1928, čímž patří k významným trutnovským stavbám první poloviny 20. století. V roce 1958 se objekt kina stal kulturní památkou zapsanou pod rejstříkovým číslem ÚSKP 29362/6-5335. V rámci předmětné rekonstrukce objektu nejsou navrženy žádné přístavby nebo nástavby, nejsou navrženy žádné významné změny tvaru nebo vzhledu budovy, není navrženo ani zateplení obvodového zdiva.
Objekt, který je předmětem rekonstrukce, se skládá ze dvou základních částí (funkčních jednotek), objektu kina a objektu kavárny - rotundy, které na sebe navazují a jsou vzájemně propojeny, nejsou však propojeny provozně. Objekt je v současné době plně funkční.
Předmětem rekonstrukce objektu stávajícího kina Vesmír budou zejména následující stavební práce a dodávky:
- Architektonické, výtvarné a materiálové řešení:
Předmětem architektonického řešení je úprava několika okenních otvorů v jižní fasádě (do ulice Vodní) a proražení tří nových otvorů v západní fasádě. Je navržena výměna výplní všech otvorů a nově je řešeno barevné a materiálové řešení.
- Dispoziční a provozní řešení:
Součástí provozních změn je redukce schodišť v objektu. Protože se jedná o původní historické schodiště, bude částečně otevřeno do foyer a zpřístupněno k sezení. Jako hlavní schodiště bude po úpravě využito stávající únikové schodiště, které však kromě úniku bude sloužit i pro přístup do druhého nadzemního podlaží. Zároveň s úpravami systému schodišť bude v místě stávajícího bufetu doplněn výtah, který propojí všechna čtyři podlaží objektu
- Bezbariérové užívání stavby:
Veřejně přístupná část objektu kina je plně bezbariérová. Vstup bude výškově upraven. Propojení podlaží zajišťuje výtah, a tak je zpřístupněn malý i velký sál. V každém z obou veřejně přístupných podlaží je navržena toaleta pro imobilní. V sálech bude navržena indukční smyčka.
- Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby:
Stavba je řešena tak, aby byly splněny veškeré požadavky na stavební konstrukce dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. Podrobné řešení stavebních konstrukcí je součástí stavební části projektové dokumentace - SO 01 – Rekonstrukce kina Vesmír.
- Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika (hluk, vibrace)
- Interiéry
- Požárně-bezpečnostní řešení
- Eelektrorozvody
- Slaboproudové rozvody
- Elektronická požární signalizace
- Zdravotní technika
- Ústřední vytápění a chlazení
-Vzduchotechnika
- Měření a regulace
- Gastro technologie
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trutnov.cz)
Kontakt: Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát
e-mail: tomas@vialegal.cz
tel.: +420 608 607 501
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 18.05.2021 10:00
Datum zahájení: 22.03.2021 22:00