Veřejná zakázka: Rekonstrukce venkovního koupaliště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 933
Systémové číslo: P19V00000026
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-010489
Datum zahájení: 01.04.2019
Nabídku podat do: 17.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce venkovního koupaliště
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je realizace projektu – stavby (stavebních prací) spočívajících v následujícím:
- Stavební řešení předmětu veřejné zakázky:
V areálu letního koupaliště v Trutnově, které je místem plnění této veřejné zakázky a předmětem rekonstrukce, je dnes situován plavecký 25 m bazén s pěti drahami, dětský bazén a tvarově velmi nepravidelný rekreační bazén, který je "krčkem" propojen s prostorem pro dojezd z tobogánu a skluzavky. Nad krčkem je mostek zajišťující přístup ke startovní věži. Konstrukčně se jedná o železobetonové vany s proměnlivými hloubkami. Po obvodu mají přelivný žlábek nebo zvýšenou zídku. Tyto konstrukce jsou součástí betonové vany. Povrchy bazénů jsou z keramických obkladů a dlažeb. Kolem bazénů je ochoz "čisté" zóny z betonové skladebné dlažby.
Nové řešení počítá se zvednutím úrovně ochozů bazénů a na ně navazující přelivné žlábky bazénů o cca 30 cm oproti stávajícímu stavu. Hlavní úpravou je vyvložkování původních bazénů nerezovým plechem a tím vytvořit nové vodotěsné vany. Při této úpravě bude zajištěna bezproblémová údržba i estetika nových bazénů. Plavecký bazén zůstane téměř beze změny, zrušena bude pouze zadní obrátková vyvýšená zídka, místo které bude v této části přelivný žlábek. V rekreačním bazénu budou doplněny atrakce a vytvořen poloostrov. Tvarově nový bude dětský dvouúrovňový bazén, který bude hladinou spojen s rekreačním bazénem. Na násypy budou provedeny nové ochozy z betonové skladebné dlažby a nová nerezová brodítka se sprchou. Drobné zásahy budou také do místní zeleně (živé keře, zatravnění apod.). Stávající stromy v ochozech budou v plném rozsahu zachovány.
Pro provoz bazénů a atrakcí je nutné doplnit odpovídající strojní zařízení. To bude osazováno do stávající strojovny technologie (v suterénu pod provozním objektem) a do podzemního kolektoru v prostoru mezi plaveckým a rekreačním bazénem. Proto dojde v těchto částech areálu k drobným stavebním úpravám.
Ostatních objektů v areálu letního koupaliště v Trutnově se rekonstrukce netýká.
- Konstrukční a materiálové řešení předmětu veřejné zakázky
Rekonstrukce venkovních bazénů je řešena vytvořením nerezových van, kotvených k systémovým ocelovým nosným konstrukcím. Konstrukčně shodně jsou řešena i brodítka. Základové konstrukce jsou běžné betonové (pasy a patky). Mezi novým nerezovým dnem a původním betonovým dnem je násyp ve kterém budou technologické rozvody.
- Mechanická odolnost a stabilita řešení předmětu veřejné zakázky
Všechny nerezové konstrukce vystavené působení bazénové vody mají takové parametry, aby tomuto agresivnímu prostředí bez problémů odolaly. Ostatní stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou vyskytnout při provádění i užívání stavby. Konstrukce jsou odolné i proti škodlivému působení prostředí, zejména korozi, záření a otřesům.
rozsah zadávaných stavebních prací je závazně stanoven projektovou dokumentací pro provádění stavby, kterou za tímto účelem zpracovala projekční kancelář: CODE s.r.o.; IČ: 492 86 960, sídlem: Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice - hlavní (zodpovědný) projektant: Ing. Viktor Meduna, adresa: Jiráskova 798, 537 01 Chrudim, číslo autorizace ČKAIT: 0700092 (autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby) a dále vypracovaným Soupisem stavebních prací a výkonů (výkaz výměr).
Přesné vymezení předmětu této veřejné zakázky je uvedeno v Příloze č. 1 – Projektová dokumentace a v Příloze č. 2 – Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 59 765 404 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Trutnov
 • IČO: 00278360
 • Poštovní adresa:
  Slovanské nám. 165
  541 01 Trutnov 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 61061678

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.trutnov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky