Veřejná zakázka: Zpracovatel Změny č. 1 regulačního plánu Trutnov - Nové Dvory - opakovaná zakázka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1208
Systémové číslo: P21V00000066
Datum zahájení: 27.07.2021
Nabídku podat do: 12.08.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracovatel Změny č. 1 regulačního plánu Trutnov - Nové Dvory - opakovaná zakázka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, spočívající ve zpracování a projednání “Změny č. 1 regulačního plánu Trutnov – Nové Dvory ” v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, a s dalšími předpisy, které se k dané problematice vztahují.
Obsah změny č. 1 bude navazovat na Regulační plán Trutnov – Nové Dvory, vydaný na základě usnesení zastupitelstva města Trutnov č. 2015-53/1 dne 02.03.2015 s nabytím účinnosti dne 17.03.2015 – části katastrálních území Dolní Staré Město, Horní Staré Město a Trutnov.
Součástí zakázky bude rovněž účast zpracovatele na všech projednáních souvisejících s pořízením změny regulačního plánu. Zadavatel a pořizovatel poskytnou zpracovateli veškerou nezbytnou součinnost.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TRUTNOV
 • IČO: 00278360
 • Poštovní adresa:
  Slovanské náměstí 165
  54101 Trutnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 61061678

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Slovanské náměstí 165
54101 Trutnov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky